…”Pra eles, o outro lado”. Foto: Malu Lasaro (no instagram @malulasaro)

…”Pra eles, o outro lado”. Foto: Malu Lasaro (no instagram @malulasaro)